• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v stredu (1.8.2017) začalo s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie  Špitálska.

Stavebné práce na vyťaženej križovatke v Košiciach sú ukončené

Podľa informácií spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovacími prácami prebiehajú aj legislatívne procesy tak, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Poklopaním základného kameňa privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA odštartovali 7.7.2017 práce na vybudovaní staronového napojenia. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastreší spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.
Objednávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

všetky novinky

Eurovia

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Líniová stavba mestskej električkovej dráhy pozostáva z ôsmich ucelených častí, ktoré sa budú z praktických dôvodov a s ohľadom na požiadavku realizácie modernizácie električkových uzlov za súčasnej obmedzenej prevádzky realizovať ako samostatné stavby: 

 • UČS 08 - Ul. Moldavská, úsek trate Krajský súd - kruhový objazd Moldavská (mimo)
 • UČS 09 - Kruhová križovatka Moldavská
 • UČS 10 - Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) - križ. Laborecká (mimo)
 • UČS 11 - Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká – obratisko Amfiteáter (mimo)
 • UČS 12 - Ul. Zimná, úsek trate od križ. TIP TOP – obratisko Botanická záhrada (mimo)
 • UČS 13 - Obratisko Botanická záhrada
 • UČS 14 - Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) – obratisko Havlíčkova (mimo)
 • UČS 15 - Križovatka VSS

Prípravné práce na stavbe odštartujú v utorok 22. novembra 2016 na ucelených častiach 12 a 13 vytyčovaním sietí, demontážou trakčného vedenia, demontážou koľajového zvršku, následne sa v rámci prác budú realizovať ešte prekládky inžinierskych sietí, montáž kábelovodu. V priebehu nasledujúcich niekoľkých týždňov sa práce rozšíria aj na úsek ulice Komenského (UČS 14), kde sa začne výstavbou meniarne. V rámci harmonogramu, ktorý bude objednávateľovi podľa podmienok Zmluvy o dielo odovzdaný do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo a podpísania NFP, predpokladá zhotoviteľ, že práce, ktoré budú situované mimo zastavanú obytnú zónu, bude možné realizovať aj v nočných zmenách, aby boli účastníci cestnej premávky obmedzení v čo najmenšej možnej miere a zároveň, aby sa urýchlili práce na celom projekte. „Som veľmi rád, že môžeme nadviazať na ďalšiu etapu realizácie modernizácie električkových tratí. Tú prvú sme úspešne ukončili presne pred rokom. Aj z tohto dôvodu pevne verím, že sa nám podarí flexibilne reagovať na požiadavky investora a zrealizovať tak projekt v stanovenom termíne,“ uviedol Ing. Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu spoločnosti EUROVIA SK, a.s., ktorý bude celú rekonštrukciu zastrešovať. 

Počas nasledujúcich dvoch rokov budú zrealizované potrebné prekládky a úpravy zariadení a inžinierskych sietí kolidujúcich s navrhovaným technickým riešením vrátane rekonštrukcie a výstavby električkových a autobusových nástupíšť, výstavby informačných zariadení, kamerového systému a modernizácia cestnej svetelnej signalizácie a taktiež výstavba a rekonštrukcia meniarní.

Vybudovaním modernej električkovej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy, a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami. 

Stavba druhej etapy MET v číslach:

 • Dĺžka použitých koľajníc: 26,565 km
 • Dĺžka trolejového vedenia 17 830 m
 • Počet osadených stĺpov trakčného vedenia: 614 ks
 • Množstvo použitého kameniva koľajového telesa: 40 503 t
 • Množstvo kameniva celkom: 135 972 t   
 • Antivibračné rohože: 62 590 m2
 • Úprava pláne pod koľajovým spodkom: 58 952m2
 • Asfaltobetónové  vrstvy: 37 340 t 

Základné informácie o stavbe: 

 • Názov stavby: KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
 • Stavebník: Magistrát mesta Košice
 • Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Košice
 • Začiatok výstavby: predpoklad 11/2016
 • Ukončenie výstavby: august 2018
 • Počet stavebných objektov:  449
 • Cena diela bez DPH: 78 499 473,99 EUR bez DPH