• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

CANADER – mix

(Studená asfaltová zmes pri daždi, snehu aj mraze do –10 oC)

RIEŠENIE PRI OPRAVÁCH CIEST

Výroba

Studená asfaltová zmes CANADER – mix je zmes kvalitného drveného kameniva predpísanej krivky zrnitosti a spojiva CANADER – adit. Zmes je dodávaná voľne uložená, v PE vreciach pri váhe 25 kg jednotlivo alebo na paletách EUR po 40-tich kusoch pri celkovej váhe 1t.

Použitie a efektívnost

CANADER – mix umožňuje úsporné úpravy výtlkov a drobné opravy povrchov komunikácií za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je dážď, sneh, námraza pri teplotách do –10 oC. Celoročné uplatnenie nachádza zmes pri vykonávaní prác malého rozsahu, najmä na väčšie vzdialenosti – opravy po výkopoch inžinierskych sietí, výškových úprav cestných armatúr, vjazdy, záhradné chodníčky.

  • Voľne uloženú zmes môžeme skladovať do 18-tich mesiacov, vrecovanú až do 24 mesiacov.
  • Po ukončení opráv môžeme na opravenom mieste ihneď spustiť premávku.
  • Pri vykonávaní opráv potrebujeme menší počet pracovníkov.

Životnost

Práce realizované aplikáciou zmesi CANADER – mix vykazujú minimálne rovnakú životnosť ako pri použití zmesí obalených za tepla asfaltom 70/100 v optimálnych podmienkach.

Ekológia

Zmes CANADER – mix bola podrobená predpísaným skúškam v Akreditovanom laboratóriu ČVUT, Fakulta stavebná, katedra cestných stavieb. Skúšky preukázali, že zmes nemá negatívny vplyv na kvalitu vody, ani na ďalšie zložky životného prostredia.

Zásady pri aplikácií zmesi:

  • pre lepšiu spracovateľnosť zmesi pri nízkych teplotách doporučujeme ponechať zmes cca. 8-12 hodín pred použitím v temperovanom prostredí
  • opravované miesto nie je nutné dopredu upravovať frézovaním, zarezávaním hrán, nevyžaduje ani spojovací postrek
  • z opravovaného miesta je nutné odstrániť zbytky rozpadnutého povrchu, riadne ho očistiť od mechanických nečistôt, najlepšie stlačeným vzduchom
  • zmes je potrebné rozprestrieť v hrúbke od 20 mm do 50 mm s navŕšením nad okolitý terén o 20 až 30 mm. Následne musí byť zmes riadne zhutnená vibračnou doskou alebo valcom. V prípade opráv hlbších výtlkov je nutné zmes pokladať po vrstvách max. hrúbky 50 mm s následným riadnym zhutnením každej vrstvy zvlášť.
  • pri opravách povrchu vozoviek za teplôt od +5 °C do +40 °C použiť voľne vyrábanú zmes CANADER - mixL (letná), pri ktorej za týchto teplotných podmienok dochádza rýchlejšie k stabilizácii po aplikácii zmesí.