• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v stredu (1.8.2017) začalo s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie  Špitálska.

Stavebné práce na vyťaženej križovatke v Košiciach sú ukončené

Podľa informácií spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovacími prácami prebiehajú aj legislatívne procesy tak, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Poklopaním základného kameňa privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA odštartovali 7.7.2017 práce na vybudovaní staronového napojenia. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastreší spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.
Objednávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

všetky novinky

Eurovia

Špeciálne technológie

Špeciálne technológie

Asfaltové zálievky – spôsob opravy a ošetrenia trhlín a pracovných špár vozoviek s asfaltovým a cementobetónovým krytom, asfaltovými modifikovanými zálievkami za tepla. Zálievka zamedzuje prenikaniu vody do konštrukcie vozovky, vďaka čomu sa predlžuje jej životnosť. Aplikáciou zálievky sa ušetria finančné prostriedky na opravy vozovky, čím sa následne zvyšuje i komfort vodičov.

Dopravné značnenie – vhodne navrhnuté a bezchybne zrealizované dopravné značenie výrazne zvyšuje bezpečnosť na pozemných komunikáciách a chráni ľudské životy i zdravie. Dopravné značenie realizujeme na všetkých typoch komunikácií a zabezpečujeme aj jeho údržbu.

Cestné frézovanie – jedná sa o ekonomicky úspornú technológiu využívanú pri opravách a údržbe všetkých typov vozoviek pozemných komunikácií. Princípom je plošné odstránenie vrstvy vozovky v požadovanej hrúbke. Frézované vrstvy môžu byť asfaltové, cementobetonové a iné stmelené materiály.

Recyklácia vozoviek za studena – tento typ recyklácie je výrazen efektívnejší jako klasická technológia opráv typu „frézovanie – odvoz R-materiálu – výroba a dodávka nového materiálu – pokládka.“ Technológia je priateľská  k životnému prostrediu a vďaka cementu, ktorý sa tu používa ako spojivo je vhodná i do miest, kde je nutné imobilizovať škodlivé zložky dechtu z komunikácií.

Úprava zemín – jedná sa o technológiu úpravy zemín na mieste, čo umožňuje maximálne eliminovať finančné, logistické, ekologické či hygienické nároky ovplyvňujúce ekonomiku stavieb. Princíp technológie spočíva v zamiešaní vhodného spojiva ťažkou zemnou frézou do nevyhovujúcej zeminy. Vlastnosti zeminy sa tak zlepšia natoľko, že spĺňajú požiadavky platných noriem a technických predpisov.

ETANPLAST® - izolačný systém využívaný na mostných konštrukciách je originálny jednak druhom silno modifikovaného chemicky zosieťovaného asfaltu (POLYBITUME® EX) a taktiež strojovou pokládkou. Zníženie manuálních operácií výrazne znižuje pokládku a zaisťuje rovnomernú kvalitu.

ETANPLAST® bol použitý na množstve stavieb s veľkým dopravným zaťažením, napríklad na moste Konfederácie z kanadskej pevniny na ostrov Princa Eduarda v celkovej dĺžke 13 km.

Zlepšovanie zemín – je z hľadiska ekologického, ekonomického a šetrenia prírodných surovín jedna z najvýhodnejších technológií při realizácii zemných prác v cestnom i železničním staviteľstve.  Zamiešavaním vhodného spojiva ťažkou zemnou frézou do inak nepoužiteľnej zeminy sa jej vlastnosti zlepšia do takej miery, že spĺňajú požiadavky Technických kvalitatívnych podmienok, noriem a iných predpisov – dá sa teda využiť prakticky na všetky miestne materiály.