• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

KE, modernizácia električkových tratí v meste Košice

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach 

Košice, (21. november 2016) – nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. Hlavným zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť EUROVIA SK. Investorom projektu je Mesto Košice. Projekt je spolufinancovaný z Operačného programu integrovaná infraštruktúra. 

Líniová stavba mestskej električkovej dráhy pozostáva z ôsmich ucelených častí, ktoré sa budú z praktických dôvodov a s ohľadom na požiadavku realizácie modernizácie električkových uzlov za súčasnej obmedzenej prevádzky realizovať ako samostatné stavby: 

 • UČS 08 - Ul. Moldavská, úsek trate Krajský súd - kruhový objazd Moldavská (mimo)
 • UČS 09 - Kruhová križovatka Moldavská
 • UČS 10 - Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) - križ. Laborecká (mimo)
 • UČS 11 - Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká – obratisko Amfiteáter (mimo)
 • UČS 12 - Ul. Zimná, úsek trate od križ. TIP TOP – obratisko Botanická záhrada (mimo)
 • UČS 13 - Obratisko Botanická záhrada
 • UČS 14 - Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) – obratisko Havlíčkova (mimo)
 • UČS 15 - Križovatka VSS

Prípravné práce na stavbe odštartujú v utorok 22. novembra 2016 na ucelených častiach 12 a 13 vytyčovaním sietí, demontážou trakčného vedenia, demontážou koľajového zvršku, následne sa v rámci prác budú realizovať ešte prekládky inžinierskych sietí, montáž kábelovodu. V priebehu nasledujúcich niekoľkých týždňov sa práce rozšíria aj na úsek ulice Komenského (UČS 14), kde sa začne výstavbou meniarne. V rámci harmonogramu, ktorý bude objednávateľovi podľa podmienok Zmluvy o dielo odovzdaný do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo a podpísania NFP, predpokladá zhotoviteľ, že práce, ktoré budú situované mimo zastavanú obytnú zónu, bude možné realizovať aj v nočných zmenách, aby boli účastníci cestnej premávky obmedzení v čo najmenšej možnej miere a zároveň, aby sa urýchlili práce na celom projekte. „Som veľmi rád, že môžeme nadviazať na ďalšiu etapu realizácie modernizácie električkových tratí. Tú prvú sme úspešne ukončili presne pred rokom. Aj z tohto dôvodu pevne verím, že sa nám podarí flexibilne reagovať na požiadavky investora a zrealizovať tak projekt v stanovenom termíne,“ uviedol Ing. Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu spoločnosti EUROVIA SK, a.s., ktorý bude celú rekonštrukciu zastrešovať. 

Počas nasledujúcich dvoch rokov budú zrealizované potrebné prekládky a úpravy zariadení a inžinierskych sietí kolidujúcich s navrhovaným technickým riešením vrátane rekonštrukcie a výstavby električkových a autobusových nástupíšť, výstavby informačných zariadení, kamerového systému a modernizácia cestnej svetelnej signalizácie a taktiež výstavba a rekonštrukcia meniarní.

Vybudovaním modernej električkovej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy, a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami. 

Stavba druhej etapy MET v číslach:

 • Dĺžka použitých koľajníc: 26,565 km
 • Dĺžka trolejového vedenia 17 830 m
 • Počet osadených stĺpov trakčného vedenia: 614 ks
 • Množstvo použitého kameniva koľajového telesa: 40 503 t
 • Množstvo kameniva celkom: 135 972 t   
 • Antivibračné rohože: 62 590 m2
 • Úprava pláne pod koľajovým spodkom: 58 952m2
 • Asfaltobetónové  vrstvy: 37 340 t 

Základné informácie o stavbe: 

 • Názov stavby: KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
 • Stavebník: Magistrát mesta Košice
 • Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Košice
 • Začiatok výstavby: predpoklad 11/2016
 • Ukončenie výstavby: august 2018
 • Počet stavebných objektov:  449
 • Cena diela bez DPH: 78 499 473,99 EUR bez DPH

Dokumenty na stiahnutie