• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.


Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

všetky novinky

Eurovia

KE, modernizácia električkových tratí v meste Košice

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach 

Košice, (21. november 2016) – nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. Hlavným zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť EUROVIA SK. Investorom projektu je Mesto Košice. Projekt je spolufinancovaný z Operačného programu integrovaná infraštruktúra. 

Líniová stavba mestskej električkovej dráhy pozostáva z ôsmich ucelených častí, ktoré sa budú z praktických dôvodov a s ohľadom na požiadavku realizácie modernizácie električkových uzlov za súčasnej obmedzenej prevádzky realizovať ako samostatné stavby: 

 • UČS 08 - Ul. Moldavská, úsek trate Krajský súd - kruhový objazd Moldavská (mimo)
 • UČS 09 - Kruhová križovatka Moldavská
 • UČS 10 - Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) - križ. Laborecká (mimo)
 • UČS 11 - Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká – obratisko Amfiteáter (mimo)
 • UČS 12 - Ul. Zimná, úsek trate od križ. TIP TOP – obratisko Botanická záhrada (mimo)
 • UČS 13 - Obratisko Botanická záhrada
 • UČS 14 - Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) – obratisko Havlíčkova (mimo)
 • UČS 15 - Križovatka VSS

Prípravné práce na stavbe odštartujú v utorok 22. novembra 2016 na ucelených častiach 12 a 13 vytyčovaním sietí, demontážou trakčného vedenia, demontážou koľajového zvršku, následne sa v rámci prác budú realizovať ešte prekládky inžinierskych sietí, montáž kábelovodu. V priebehu nasledujúcich niekoľkých týždňov sa práce rozšíria aj na úsek ulice Komenského (UČS 14), kde sa začne výstavbou meniarne. V rámci harmonogramu, ktorý bude objednávateľovi podľa podmienok Zmluvy o dielo odovzdaný do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo a podpísania NFP, predpokladá zhotoviteľ, že práce, ktoré budú situované mimo zastavanú obytnú zónu, bude možné realizovať aj v nočných zmenách, aby boli účastníci cestnej premávky obmedzení v čo najmenšej možnej miere a zároveň, aby sa urýchlili práce na celom projekte. „Som veľmi rád, že môžeme nadviazať na ďalšiu etapu realizácie modernizácie električkových tratí. Tú prvú sme úspešne ukončili presne pred rokom. Aj z tohto dôvodu pevne verím, že sa nám podarí flexibilne reagovať na požiadavky investora a zrealizovať tak projekt v stanovenom termíne,“ uviedol Ing. Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu spoločnosti EUROVIA SK, a.s., ktorý bude celú rekonštrukciu zastrešovať. 

Počas nasledujúcich dvoch rokov budú zrealizované potrebné prekládky a úpravy zariadení a inžinierskych sietí kolidujúcich s navrhovaným technickým riešením vrátane rekonštrukcie a výstavby električkových a autobusových nástupíšť, výstavby informačných zariadení, kamerového systému a modernizácia cestnej svetelnej signalizácie a taktiež výstavba a rekonštrukcia meniarní.

Vybudovaním modernej električkovej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy, a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami. 

Stavba druhej etapy MET v číslach:

 • Dĺžka použitých koľajníc: 26,565 km
 • Dĺžka trolejového vedenia 17 830 m
 • Počet osadených stĺpov trakčného vedenia: 614 ks
 • Množstvo použitého kameniva koľajového telesa: 40 503 t
 • Množstvo kameniva celkom: 135 972 t   
 • Antivibračné rohože: 62 590 m2
 • Úprava pláne pod koľajovým spodkom: 58 952m2
 • Asfaltobetónové  vrstvy: 37 340 t 

Základné informácie o stavbe: 

 • Názov stavby: KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
 • Stavebník: Magistrát mesta Košice
 • Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Košice
 • Začiatok výstavby: predpoklad 11/2016
 • Ukončenie výstavby: august 2018
 • Počet stavebných objektov:  449
 • Cena diela bez DPH: 78 499 473,99 EUR bez DPH

Dokumenty na stiahnutie